Videolar
Site Haritası
Takvim
Saat
Logo

Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri TablosuBeyanname Verme ve Ödeme Süreleri TablosuBEYANNAME TÜRÜBEYANNAME VERME SÜRESİÖDEME SÜRESİ
 

Yıllık Gelir Vergisi
Beyannamesi

 

İzleyen yılın Mart ayının başından 25. günü akşamına kadar
verilir.

1.Taksit Mart ayı
sonuna kadar,
2.Taksit Temmuz ayı
sonuna kadar ödenir.
Takvim  yılı  içinde  memleketi  terk  edenlerin  beyannameleri
memleketi  terkten  önce  gelen  15  gün,  ölüm  halinde  ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde verilir.
Beyanname verme
süreleri içerisinde ödenir.
 

Gelirin sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan ibaret olması halinde izleyen yılın Şubat ayının başından 25. günü akşamına kadar verilir.

1.Taksit Şubat ayı
sonuna kadar,
2.Taksit Haziran ayı
sonuna kadar ödenir.
 

Münferit Beyanname

Serbest meslek faaliyetine ilişkin kazançlarda faaliyetin sona
erdiği, diğer kazanç ve iratlarda kazanç ve iratların iktisap olunduğu tarihten itibaren 15 gün içinde verilir.
 

Beyanname verme süresi içerisinde ödenir.

Gelir Vergisi Kanunu
Geçici 67. Madde Kapsamında Verilebilecek İhtiyari Beyanname
 

Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67. Madde Kapsamında Verilebilecek İhtiyari Beyanname, izleyen yılın Mart ayının başından 25. günü akşamına kadar verilir.

 

—–

 

Yıllık Kurumlar Vergisi
Beyannamesi

 

Hesap   döneminin  kapandığı  ayı   izleyen   4.   ayın   birinci
gününden 25. günü akşamına kadar verilir.

Beyannamenin verildiği
ayın sonuna kadar
ödenir.
Tarhiyatın  muhatabının  Türkiye’yi  terk  etmesi  halinde  ise
ülkeyi terk etmesinden önceki 15 gün içinde verilir.
Beyanname verme
süresi içinde ödenir.
 

Özel Beyanname

Özel  beyan  zamanı  tayin  olunan  gelirler  ile  ilgili  kurumlar
vergisi beyannamesi kazancın elde edildiği tarihten itibaren 15
gün içinde verilir.
 

Beyanname verme süresi içinde ödenir.

 

3 Aylık dönemi izleyen 2. ayın 14. günü akşamına kadar
verilir.

Beyanname verilen
ayın 17. günü
akşamına kadar ödenir.
Geçici Vergi
Beyannamesi
1.Dönem (Ocak – Şubat – Mart)            14 Mayıs,
2.Dönem (Nisan – Mayıs – Haziran)      14 Ağustos,
3.Dönem (Temmuz – Ağustos – Eylül)   14 Kasım,
4.Dönem (Ekim – Kasım – Aralık)          14 Şubat.
1.Dönem 17 Mayıs,
2.Dönem 17 Ağustos,
3.Dönem 17 Kasım,
4.Dönem 17 Şubat.
Muhtasar Beyanname
(Aylık)
(İstihkaktan kesinti suretiyle tahsil edilen damga vergisi dahil)
 

İzleyen ayın 23. günü akşamına kadar verilir.

 

Beyanname verilen
ayın 26. günü
akşamına kadar ödenir.

Beyanname verilen
ayın 26. günü
akşamına kadar ödenir.
Muhtasar Beyanname
(Üç Aylık) (İstihkaktan kesinti suretiyle tahsil edilen damga vergisi dahil)
3 Aylık dönemi izleyen ayın 23. günü akşamına kadar verilir.
1.Dönem (Ocak – Şubat – Mart)            23 Nisan,
2.Dönem (Nisan – Mayıs – Haziran)      23 Temmuz,
3.Dönem (Temmuz – Ağustos – Eylül)   23 Ekim,
4.Dönem (Ekim – Kasım – Aralık)          23 Ocak.
 

1.Dönem 26 Nisan,
2.Dönem 26 Temmuz,
3.Dönem 26 Ekim,
4.Dönem 26 Ocak.

BEYANNAME TÜRÜBEYANNAME VERME SÜRESİÖDEME SÜRESİ
 

Katma Değer Vergisi
Beyannamesi

 

İzleyen ayın 24. günü akşamına kadar verilir.

Beyanname verilen
ayın 26. günü
akşamına kadar ödenir.
Katma Değer Vergisi
Beyannamesi
(3 Aylık)
 

3 Aylık dönemi izleyen ayın 24. günü akşamına kadar verilir.

Beyanname verilen
ayın 26. günü
akşamına kadar ödenir.
Katma Değer Vergisi
Beyannamesi (Sorumlu Sıfatı ile Beyan)
 

İzleyen ayın 24. günü akşamına kadar verilir.

 

Beyanname verilen
ayın 26. günü
akşamına kadar ödenir.

 

Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatlara İlişkin Muhtasar Beyanname

Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67. maddesinin (1) ve (3)
numaralı fıkrası kapsamında yapılan tevkifatlara ilişkin
beyanname:3 Aylık dönemi izleyen ayın 23. günü akşamına kadar verilir.1.Dönem (Ocak – Şubat – Mart)            23 Nisan,
2.Dönem (Nisan – Mayıs – Haziran)      23 Temmuz,
3.Dönem (Temmuz – Ağustos – Eylül)   23 Ekim,
4.Dönem (Ekim – Kasım – Aralık)          23 Ocak.
 

Beyanname verilen
ayın 26. günü
akşamına kadar ödenir.

1.Dönem 26 Nisan,
2.Dönem 26 Temmuz,
3.Dönem 26 Ekim,
4.Dönem 26 Ocak.

 

Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67. maddesinin (2), (4) ve (8) numaralı fıkrası kapsamında yapılan tevkifatlara ilişkin beyanname:

İzleyen ayın 23. günü akşamına kadar verilir.

 

Beyanname verilen
ayın 26. günü
akşamına kadar ödenir.

Damga Vergisi
Beyannamesi
(Sürekli Damga Vergisi mükellefiyeti bulunanlar için damga vergisi makbuz karşılığı ödenmesi gereken kağıtlara ilişkin)
 

İzleyen ayın 23. günü akşamına kadar verilir.

 

Beyanname verilen
ayın 26. günü
akşamına kadar ödenir.

Damga Vergisi
Beyannamesi
(Sürekli Damga Vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar için damga vergisi makbuz karşılığı ödenmesi gereken kağıtlara ilişkin)
 

Damga Vergisi’ne tabi kâğıdın düzenlendiği tarihi izleyen 15
gün içinde beyan edilir.

 

Beyanname verme süresi içinde ödenir.

Banka ve Sigorta
Muameleleri Vergisi
Beyannamesi
 

İzleyen ayın 15. günü akşamına kadar verilir.

 

Beyanname verme süresi içinde ödenir.

Özel İletişim Vergisi
Beyannamesi
 

İzleyen ayın 15. günü akşamına kadar verilir.

Beyanname verme
süresi içinde ödenir.
Şans Oyunları Vergisi
Beyannamesi
 

İzleyen ayın 20. günü mesai bitimine kadar verilir.

Beyanname verme
süresi içinde ödenir.
BEYANNAME TÜRÜBEYANNAME VERME SÜRESİÖDEME SÜRESİ
 

Özel Tüketim Vergisi
Beyannamesi

 

(I) Sayılı listedeki mallar için her ayın ilk 15 günlük birinci vergilendirme dönemi için aynı ayın 25. günü, kalan günlerinden oluşan ikinci vergilendirme dönemi için ise ertesi ayın 10. günü akşamına kadar,

(II) Sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olmayanlar ile (III) ve (IV) sayılı listedeki mallar için izleyen ayın 15. günü akşamına kadar,

(II) Sayılı listedeki araçlardan kayıt ve tescile tabi olanlar için
ilk iktisap ile ilgili işlemlerin tamamlanmasından önce,

verilir.

 

Beyanname verme süresi içinde ödenir.

 

Veraset ve İntikal
Vergisi Beyannamesi

 

Veraset yoluyla meydana gelen intikallere ilişkin Veraset ve
İntikal Vergisi Beyannamesi;

-Ölüm Türkiye’de meydana gelmiş ise ölüm tarihinden itibaren, mükelleflerin Türkiye’de bulunmaları halinde 4  ay içinde, yabancı bir ülkede bulunmaları halinde 6 ay içinde,
-Ölüm yabancı bir memlekette meydana gelmiş ise mükelleflerin Türkiye’de bulunmaları halinde 6 ay içinde, ölen kişinin bulunduğu ülkede bulunmaları halinde 4  ay içinde, murisin bulunduğu ülke dışında yabancı bir ülkede bulunmaları halinde 8 ay içinde,
-Gaiplik halinde, gaiplik kararının ölüm siciline kaydolunduğu
tarihi izleyen 1 ay içinde, verilir.

İvazsız    intikallere    ilişkin    Veraset    ve    İntikal    Vergisi
Beyannamesi;

-Malların hukuken iktisap edildiği tarihi izleyen 1 ay içinde
verilir.

 

Tahakkukundan itibaren 3 yılda ve her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere
2 eşit taksitte ödenir.

 

Gerçek veya tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda tanımlanan şans oyunlarında, yarışma  ve  çekiliş  ile  müsabakaların  yapıldığı  günü  takip eden ayın 20. günü akşamına kadar verilir.

 

Beyanname verme süresi içinde ödenir.

 

Emlak Vergisi

 

Beyanname verme yükümlülüğü yoktur. Ancak, vergi değerini değiştiren durumlarda (mükellefin değişmesi, arsa ve arazinin ifraz ve tevhidi vs.) bu olayın vuku bulduğu bütçe yılı sonuna kadar; bu durum yılın son 3 ay içinde gerçekleşmişse 3 ay içinde ilgili belediyeye bildirimde bulunulması gerekir.

 

1. Taksit Mart, Nisan
ve Mayıs aylarında,
2. Taksit Kasım ayı
içinde ödenir.

 

Motorlu Taşıtlar
Vergisi

 

Beyanname verme yükümlülüğü yoktur. Her yıl Ocak ayının başında yıllık olarak tahakkuk etmiş sayılır.

1.Taksit Ocak ayı
sonuna kadar,
2.Taksit Temmuz ayı
sonuna kadar ödenir.
BEYANNAME TÜRÜBEYANNAME VERME SÜRESİÖDEME SÜRESİ
 

İlan ve Reklam Vergisi

 

İlan ve reklam vergisi beyannamesi, ilan ve reklamı kendi adına yapan mükelleflerce ilan ve reklam işi yapılmadan önce ilgili belediyeye verilmesi gerekir. İlan ve reklam işini mutad meslek olarak yapanlar ilan veya reklam vergisi beyannamesini, ilan ve reklamın yapıldığı ayı takip eden ayın
20   nci   günü   akşamına  kadar   ilgili   belediyeye  vermek
durumundadırlar.

İlan ve reklam vergisi,
beyanname verme süresi içinde ödenir. Ancak, belediye meclisleri yıllık
ilan ve reklamlara ait
vergileri, yılı
içinde, iki eşit taksitte
almaya yetkilidirler.
 

Eğlence Vergisi

 

1-Biletle  girilen  yerlerde  eğlence  vergisi  bilet  bedellerine eklenmek suretiyle hesaplanır

2-Biletle girilmeyen yerlere ait eğlence vergisi ile ilgili olarak mükelleflerin beyanname düzenleme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

3-Müşterek bahislerde her aya ait vergi o ayı takip eden ayın
20 nci günü akşamına kadar ilgili belediyeye bir beyanname ile bildirilir.

1-Biletle girilen
yerlerde vergi, belediye tarafından özel damga konulması sırasında ödenir.
2-Biletle girilmeyen yerlere ait eğlence vergisi o ayı takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar
ödenir.
3-Beyanname verme süresi içinde ödenir.
 

Haberleşme Vergisi

 

Bir ay içinde tahsil edilen telefon, teleks, faksimili ve data ücretlerine isabet eden haberleşme vergisi, ilgili belediyeye tahsilatı takip eden ayın sonuna kadar bir  beyanname ile bildirilir.

 

Beyanname verme süresi içinde ödenir.

 

Elektrik ve Havagazı
Tüketim Vergisi

 

Elektrik  enerjisini  tedarik  eden  veya  havagazını  dağıtan kuruluşlar tahsil ettikleri vergiyi, tahsil tarihini takip eden ayın
20 nci günü akşamına kadar belediyeye bir beyanname ile bildirmeye mecburdurlar.

 

Beyanname verme süresi içinde ödenir.

 

Yangın Sigortası
Vergisi

 

Mükellefler bir ay içindeki vergiye tabi işlemler nedeniyle hesaplanan vergiyi ertesi ayın 20 nci günü akşamına kadar bağlı bulundukları belediyeye bir beyanname ile bildirmeye mecburdurlar.

 

Beyanname verme süresi içinde ödenir.

 

Çevre Temizlik Vergisi

 

İş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, belediyelerce binaların tarifedeki derecelere intibak ettirilmesi üzerine her yılın Ocak ayında yıllık tutarı itibarıyla tahakkuk etmiş sayılır.
İlk kez mükellefiyet tesisi durumunda 1 ay içinde ilgili belediyeye bildirim verilir.

1.Taksit Mart, Nisan ve
Mayıs aylarında,
2.Taksit Kasım ayı
içinde, ödenir.
Yeni mükellefiyet tesisi durumunda verginin ödenmesi taksit dönemleri itibarıyla farklılık arz etmektedir.
Üyelik Girişi
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam53
Toplam Ziyaret233784
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar6.75026.7773
Euro7.29397.3231
Blok/Reklam