Videolar
Site Haritası
Takvim
Saat
Logo
Ali YILDIRIM
aliyildirim@maliyesaymander.org
Maliye Orta Kademe Yöneticilerinin Beklentileri
07/05/2013

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun yürürlüğe girmesiyle muhasebe birimi ve Muhasebe Birim yöneticileri ve yardımcılarının görevlerinde değişiklik olmuştur. Kanunun temel hükümlerine bakıldığında yetki ve sorumlulukların azaldığı gözükmekte ise de sonradan yapılan ikincil mevzuat düzenlemeleri ve işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi için geliştirilen Kamu Hesapları Bilgi Sistemi, Kamu Elektronik Ödeme Sistemi, Mahalli İdareler ve Sosyal Tesislerin mali istatistiklerin alınması ve kontrol edilmesi, taşınır kayıtları ve Analitik Bütçenin uygulanması sonucu yapılan iş ve işlemler ile muhasebe kayıtları muhasebe birimi yöneticileri ve personelinin iş yükünü artırmıştır.

Diğer taraftan Muhasebe Yetkilisi ve Yardımcılarının görev ve sorumlulukları sadece 5018 sayılı Kanun ile verilen görevlerden ibaret olmadığı herkesçe bilinmektedir. Kadro unvanları (Muhasebe Müdürü, Malmüdürü ve Saymanlık Müdürü) gereği, çeşitli kanunlarla mali ve idari sorumluluğu bulunan birçok görev yüklenmiştir. Maliye yöneticileri yetişme tarzı ve almış olduğu kurumsal terbiye gereği çeşitli kanunlarla yüklenilen görevler bugüne kadar en iyi şekilde yerine getirildiği gibi bundan sonra da aynı duyarlılıkla yerine getirilmeye devam edecektir.

Geçmiş yıllarda görevin önem ve sorumluluğu dikkate alınarak, maliye personelinin verilen mali haklar diğer kurumlarda çalışanlara göre daha iyi iken, son zamanlarda ekonomik denge ve bütçe imkanları ölçüsünde yapılan düzenlemelerde bazı kamu personelinin özlük haklarında iyileştirmeler yapıldığı halde, yetiştirilme süreci ve nitelikleri itibariyle kariyer ve teknik nitelikli personelden hiç de eksiği olmayan Maliye Müdür ve Müdür yardımcılarını ilgilendiren hiçbir iyileştirici düzenleme yapılmamıştır. Kurumların birçok kadrosuna makam ile ilgisi olmamasına rağmen (denetim elemanları gibi) 1997 yılından sonra yapılan düzenlemelerle Makam Tazminatı ödenmesi,13 Temmuz 2001 tarihinde 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan düzenleme ile de Görev Tazminatı ödenmesi kamu personeli arasındaki ücret dengesizliğini düzeltmek yerine iyice bozmuştur. Çok iyi niyetle hazırlandığını düşündüğümüz 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile getirilen görev tazminatının amacı, kamu personeli arasındaki ücret dengesini sağlamak ve ek ücret alan ile almayan arasındaki uçurumu kapatmaktı. 631 sayılı KHK en az 5 yıl hizmet bulunan personele Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilecek tutarda Görev Tazminatı ödenmesini öngörmektedir. Buna rağmen Bakanlar Kurulu belirlemeyi yaparken sadece makam tazminatı ödenenlere görev tazminatı ödenmesini uygun görmek suretiyle yüksek ücret alanların ücretini biraz daha artırmıştır. Ayrıca ek ödeme tutarlarının görev tazminatından kademe kademe mahsup edilerek dengenin sağlanması amaçlanırken, alınan Bakanlar Kurulu kararında ek ödemenin mahsubu sonucu görev tazminatının asgari %80 inin ödenmesi öngörülerek bu amacın gerçekleşmesi de engellenmiştir. Daha sonra yapılan düzenlemelerde de bu olumsuzluk giderilmemiş, Makam Tazminatı ve Görev Tazminatının tamamının emekli aylığına eklenmesi sonucu, emekli aylıklarında da büyük bir farklılık oluşturularak ücretlerde olduğu gibi, emekli aylıklarında da denge bozulmuştur. Bu olumsuz durumdan en çok, makam ve görev tazminatından yararlanmayan kamuda çalışan orta kademe yöneticileri etkilenmiştir. İş yükü ve mali sorumluluklarda herhangi bir azalma olmazken özlük haklardaki artışın bununla orantılı olmaması başta maliyenin orta kademe yöneticileri olmak üzere birçok kamu çalışanının mağduriyetine sebep olmaktadır.

2011 yılına gelinceye kadar gündemde yoğun bir şekilde bakanlıkların teşkilat yapılarının değişeceği tartışılırken 2011 yılının ortalarında bir gecede çıkan KHK'ler birçok bakanlığın teşkilat yapısında değişikler yapıldığını hep birlikte gördük. Yapılan değişiklikler kamuoyunda tartışılanın dışında hele hele ilgili bakanlıkların üst düzey bürokratlarının bile beklemediği şekilde yapıldı. Bazı bakanlıklarda teftiş kurullar kaldırıldı bazılarında denetim birimi adını aldı, bazılarında ise farklı denetim birimleri birleştirildi ve yeni isim konuldu. Bu düzenlemeler sonucu ayın şartlar ile göreve alınan fakat farklı birimlerde görev yapan denetim elemanlarının bir kısmı yeni unvanları ile birlikte çok önemli mali haklara kavuşurken bazıları bundan mahrum bırakıldı. Orta derece yönetim kademelerinde görev yapan daire başkanları bazı bakanlıklarda bakanlık müşaviri oldu. Yine Orta Kademe yöneticisi durumundaki müdürler ise bazı bakanlıklarda araştırmacı olurken bazılarında unvanlarını koruyarak şahsa bağlı hak uygulaması ile emekli oluncaya kadar mali haklarını alarak hiçbir iş yapmaksızın bir kenara atıldılar.

Oysa kamu yönetiminde bir yenilik veya değişiklik yapılıyorsa yapılan yeniliğin bütün kamu kurumlarında aynı şekilde uygulanması gerekirdi. Yapılan düzenlemeler emsallere arasında farklılık yaratarak mağduriyet sebep olmamalıydı. Farklı uygulama hemen hemen bütün kurumlarda çalışanları huzursuz ederek çalışma barışı bozuldu. Bu yanlışın bir an önce düzeltilmesi gerekir.

5018 sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanununun yürürlüğe girmesiyle saymanların yeni adıyla muhasebe yetkililerin yetki ve sorumlulukları değişti. Uygulamanın başladığı günden bugüne kadar bakıldığında maliyenin muhasebe biriminde görevli yöneticilerin üzerindeki mali sorumluluklarının kısmen azalması nedeniyle bir rahatlama olduğu görülmektedir. Ancak mali konularda yeterli bilgiye sahip olmayan harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlilerinin mevzuata uygunluk konusunda muhasebe yetkilisinin inceleme yapmamasından dolayı yapılan harcamalarda daha serbest davranarak mali disiplinden uzaklaştıkları, kamu kaynağının kullanılmasında yeterli duyarlılık göstermedikleri yapılan incelemelerde görülmektedir.

Yetişme tarzı ve uzmanlık alanı farklı olan çok iyi bir doktordan, mühendisten ve öğretmenden iyi bir maliyeci olmasını beklemek doğru değil. Zaten bu görevliler, sürekli harcama yetkilisi veya gerçekleştirme görevlisi olmadıklarından geçici bir dönem yapacakları işi kısa zamanda kavramaları ve mali konularda başarılı olmalarını beklemek mümkün değildir. Bu durum sorumluluk açısından muhasebe yetkililerini kısmen rahatlatmasına rağmen, ülkemiz geleceği açısından endişe verici bir olumsuzluk yaratacağı ve Muhasebe birimlerinin harcama sürecindeki denetim yetkilerinin kalkması başka yöntemlerle telafi edilmezse mali disiplininden uzaklaşılması sonucu kamu kaynaklarında büyük bir kayıp olacağı kanaatindeyim.

Diğer taraftan 646 sayılı KHK ile Maliye Bakanlığının teşkilat yapısında yapılan düzenlemede Vergi Denetmenleri Vergi Müfettişi unvanını almak suretiyle makam tazminatı ve görev tazminatı almaya hak kazandılar. Ayrıca 1. Derecede görev yapanlar 3600 ek göstergeden yararlanmayı hak ettiler. Bu düzenleme ilgililerin aylığında yaklaşık %35 oranında bir artışa neden olduğu gibi, emekli olmaları durumunda emsallerinin aldığı emekli aylığına oranla yaklaşık %70 daha fazla aylık alma imkânına kavuştular. Bu düzenlemenin getirdiği adaletsizliğin düzeltilmesi beklenirken 659 sayılı KHK ile Maliyenin Merkez teşkilatında çalışan uzmanlar, kontrolörlerle birlikte maliye uzmanı unvanını alarak vergi denetmenlerinin vergi müfettişi olmak suretiyle hak kazandıkları mali haklara kavuşurken, yine maliyenin merkez ve taşra teşkilatında müdür unvanı ile çalışan ve uzmanlar ile aynı haklara sahip olan bir kesim tabiri caiz ise unutularak mağdur edildi. Unutuldu diyorum çünkü devlet yapısını bilen hiçbir karar verici merci böyle bir yanlış ve adaletsiz düzenlemeyi düşünerek ve bilinçli olarak yapacağına ihtimal vermiyorum.

Muhasebe birimi müdür ve müdür yardımcılarının mesleğe alınması, yetiştirilme sürecine bakıldığında maliyenin merkez uzmanları ve diğer Bakanlıklardaki uzman kadrolarına atananlardan daha zor şartlardan geçerek geldiği ve ülkemizin en ücra köşelerinde çeşitli mağduriyetler çektiği bilinmektedir.

Basında yer alan haberlerden anladığımız kadarı ile kamu personelin özlük haklarını düzenleyecek, birden çok kanunun kaldırılarak bütün kamu çalışanlarının mali ve sosyal haklarının tek bir kanunla düzenleneceği çalışmalar yapılmaktadır. Eğer böyle bir çalışma var ise yukarıda belirtilen dengesizliğin yapılacak düzenleme ile ortadan kaldırılması önem arz etmektedir. Burada en önemlisi çalışırken alınan ücret arasındaki dengesizlikten çok emekli aylıklarındaki dengesizliğin giderilmesidir.
Eğer kamu personeli ile ilgili düşünülen düzenleme kısa zamanda yapılamayacaksa daha fazla kamu çalışanlarını strese sokmadan biran önce;

1 - 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle tüm personele görev tazminatı verilmesi öngörülmüşken, 2008/13694 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Görev Tazminatının sadece Makam Tazminatı alanlara verilmesi 631 sayılı KHK'nin amacına aykırıdır. Haksız uygulamanın sonlandırılarak tüm çalışanlara Görev Tazminatı verilmesi ve emekli aylığında artışın sağlanması,
2 - 1. Dereceli kadroda 2200 puan üzerinden ek gösterge alan merkez uzmanları ile Vergi Denetmenlerinin görev unvanlarının sadece adı değiştirilmesi suretiyle sahip oldukları 3600 ek göstergeden, Muhasebe Yetkilisi Sertifikasına sahip Müdür ve Müdür Yardımcılarının da yararlandırılması,
3- Ek ödemenin sosyal güvenlik primine tabi tutularak emekli aylığını etkilemesi,

Tüm kamu çalışanlarınca beklenmektedir.

Gerçekten son on yıldır ulaşım, sağlık, ekonomi ve benzeri alanlarda takdire şayan projelere imza atan Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin yukarıda kısmen değinilen kamu personelinin mali haklarındaki adaletsizliği ve dengesizliği giderecek düzenleme yapması hiç de zor değildir. Taleplerin yerine getirilmesi çalışanların çalışma hayatı ve özel yaşamlarını önemli ölçüde olumlu etkileyeceği gibi ülkemiz insanına verilen hizmet kalitesini de yükseltecektir.
Bu doğrultuda düzenlemeler yapıldığı takdirde emekliliği hak etmiş birçok kamu çalışanının emekliye ayrılarak işgal etmiş oldukları kadroları boşalacak ve yeni yeni istihdam alanları açılacaktır.
13291 kez okundu. Yazarlar

Yorumlar

     30/05/2013 10:32

dileklerimize tercuman olmuşsun,teşekkürler
Yaşar BUDAK

     21/05/2013 16:14

Sayın Müdürümüzün yazdıkları sanıyorum tüm yok sayılan maliyecilerin duygularına tercüman olmuştur. Teşekkürler...
Mehmet AŞCIOĞLU

Orta Kademe Yöneticileri     10/05/2013 10:00

Değerli meslektaşımızın tesbitleri tüm maliye müdürlerinin ortak beklentisidir.Kalemine sağlık.
Zeynel Abidin ERİM

     08/05/2013 12:22

KIYMETLİ MESLEKTAŞIMIN ARAŞTIRMA VE İNCELEMELERİNE GÖNÜLDEN TEŞEKKÜR EDERKEN KONUYU ŞİİRSEL BİR DİLLE DESTEKLİYORUM.SAYGILARIMLA ADNAN DURDAĞI- İSTANBUL DEFTERDARLIĞI MALTEPE MALMÜDÜRÜ MALİYENİN MÜDÜRLERİ Mavi ile beyaz rengimiz bizim Nadir az yetişir dengimiz bizim Denetim bütçedir cengimiz bizim Bizler ülkemizin neferleriyiz Sorarsan maliye müdürleriyiz
Adnan DURDAĞI

Yazarın diğer yazıları

Yeni Sitemiz - 09/06/2012
Maliye Saymanlar Derneği yönetimi olarak üyelerimizin birlik, beraberlik ve dayanışması için gerekli çalışmaları yaparak üyelerimize hizmet etmek amacındayız.
Üyelik Girişi
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam55
Toplam Ziyaret233786
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar6.75026.7773
Euro7.29397.3231
Blok/Reklam